Data: 21/12/2015

Concurs: Contractació del servei de trasllat d’efectiu per part de l’Empresa Aparcaments Municipals de Tarragona, S.A., en el marc de les Bases aprovades pel Consell d’Administració d’AMT al 2015.

Termini de presentació d’ofertes: El termini de presentació́ d’ofertes s’obrirà al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria a la web d’AMT, i finalitzarà transcorreguts 7 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al BOPT.

Estat: ADJUDICAT

Documentació: