• Data: 13 Novembre 2015
  • Descripció: Convocatòria per a la contractació d’un Inspector de Zona Blava mitjançant contracte de relleu per cobrir una pre-jubilació
  • Anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província: Anunci-bop.pdf
  • Llistat d'aspirants: AMT, S.A. publica a continuació el llistat de aspirants presentats a aquest Concurs. Llistat-dni.pdf

Recomanem que les persones presentades comprovin que figuren els quatre últims números i la lletra del seus DNI. Un cop valorades totes les sol·licituds, es publicarà en aquesta mateixa pàgina Web l’estat de cadascuna.

El Plaç per fer alegacions respecte al llistat publicat serà de set dies naturals des de el dia següent a la seva publicació en aquesta pàgina Web. *NA: No Admés