PERFIL DEL

CONTRACTANT

IniciPerfil del contractant

L’EMPRESA D’APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA (AMT, SA) és una societat mercantil titularitat de l’Ajuntament de Tarragona.

 

Com a empresa pública municipal, AMT  s’integra en la definició de “sector públic” establerta en l’apartat d) de l’art. 3.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

 

En aquest sentit, AMT es situa en un estadi intermedi de subjecció a la LCSP atenent a la seva doble condició de ser poder adjudicador no Administració Pública, d’acord amb allò que l’estableix l’art. 3.3 de la LCSP.

 

En conseqüència, en l’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, AMT se sotmetrà a allò que estableix la LCSP i en concret a les normes establertes en les Seccions 1a i 2a del capítol I del Títol I del Llibre II, tal com estableix el seu article 317. En l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, AMT d’acord amb l’article 318 LCSP, se subjectarà, depenent del valor estimat del contracte, al mateix article o a la secció 2a del capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP. Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada AMT subscriurà amb els seus adjudicataris contractes privats, d’acord amb allò que estableix l’article 26 LCSP.

 

L’ordre jurisdiccional contenció administratiu serà competent per conèixer de les qüestions pròpies de la preparació i l’adjudicació dels contractes subscrits per AMT, així com de la impugnació de les seves modificacions, si es basa en l’incompliment d’allò que s’estableix en els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que aquesta modificació va haver de ser objecte d’una nova adjudicació. D’altra banda, la jurisdicció civil serà la competent per entendre de les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes privats subscrits per l’entitat, amb excepció de les modificacions contractuals anteriorment citades.

 

Nota:

El Consell d’Administració, de data 22 de març de 2018, va acordar la vinculació del perfil del contractant de AMT amb la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, les dades relatives a les licitacions, poden trobar-se en:

Licitacions publicades abans del 4 de desembre de 2018

Contractació del subministrament i instal·lació d’estacions d’accés públic de recarrega de vehicles elèctrics

Data: 09/02/2018 Concurs: “Contractació del Subministrament i Instal·lació d’Estacions d’ Accés públic de recarrega de Vehicles Elèctrics» Estat: ADJUDICAT Documentació: contracte-estacio-recarrega-vehicles-electrics.pdf Resolució-adjudicat-estacions-de-recarrega 22-03-18.pdf reunio-taula-contractacio-estacions-recarrega.pdf publicacio-anunci-bop-carregadors-vehicles-electrics.pdf estacions-recarrega-vehicles-electrics-plec.pdf Plecs tècnics: estacions-recarrega-vehicles-electrics-2852-memoria-planols-plec-condicions.pdf estacions-recarrega-vehicles-electrics-2852-pressupost-signat.pdf  

0 comentarios

Contractació del servei de Neteja de les instalacions i dels Aparcaments

Data: 21/12/2016 Concurs: “Contractació del servei de Neteja de les instalacions i dels Aparcaments” en el marc de les Bases aprovades pel Consell d’Administració d’AMT el 27 d’octubre de 2016. Termini de presentació d’ofertes: S’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona, i finalitzarà[…]

0 comentarios

Subministrament de vestuari laboral necessari per cobrir les necessitats del personal de l’empresa

Data: 4/10/2016 Concurs: Subministrament de vestuari laboral necessari per cobrir les necessitats del personal de l’empresa. Termini de presentació d’ofertes: El termini de presentació d’ofertes finalitzarà als 30 dies naturals a comptar a partir de la publicació de l’anunci en el BOP (dilluns 3 de octubre). La recepció de les ofertes es farà fins a[…]

0 comentarios

Contractació del servei de trasllat d’efectiu per part de l’Empresa Aparcaments Municipals de Tarragona

Data: 21/12/2015 Concurs: Contractació del servei de trasllat d’efectiu per part de l’Empresa Aparcaments Municipals de Tarragona, S.A., en el marc de les Bases aprovades pel Consell d’Administració d’AMT al 2015. Termini de presentació d’ofertes: El termini de presentació́ d’ofertes s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la web d’AMT,[…]

0 comentarios

Contractació d’un Subministrament del Servei de Vestuari per el personal

Data: 12/08/2014 Concurs: Contractació d’un Subministrament del Servei de Vestuari per el personal Procediment: Negociat sense Publicitat Estat: ADJUDICAT Documentació: vest_PLEC_ADM_VESTUARI.pdf vest_PLEC_TECNIC_VESTUARI.pdf vest_Informe_convenciencia_vestuari.docx vest_Proposta_Adjudicació_Vestuari.docx

0 comentarios

CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’AUXILIARS DE CABINA

Data: 23/04/2014 Descripció: CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’AUXILIARS DE CABINA Anunci de licitació: auxi-anuncio-doue.pdf Estat: ADJUDICAT (resultats-auxiliars-cabina.pdf) Tipus:  Serveis Data límit presentació ofertes:  16 Maig 2014 a les 15h Documentació: Plec Clàusules Administratives (CAT) Plec Clàusules Tècniques (CAT) Composició Mesa Contractació (CAT) Pliego Cláusulas Administrativas (ESP) Pliego Cláusulas Técnicas (ESP) Composición Mesa Contractación (ESP) Valoració Sobre B Valoració Sobre C

0 comentarios

Contractació del Servei d’anàlisi i seguiment de les zones regulades

Data: 03/04/2014 Concurs: Contractació del Servei d’anàlisi i seguiment de les zones regulades d’aparcament de la ciutat de Tarragona i per a la revisió, comunicació i disseminació de les polítiques de gestió de l’aparcament i la mobilitat Procediment: Negociat sense Publicitat Estat: ADJUDICAT Documentació: serv_PLEC_ADM_PP.pdf serv_PLEC_TECNIC_def_PP.pdf serv_Proposta_Adjudicacio.pdf serv_Informe_de_necessitat_i_conveniencia.docx

0 comentarios

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL.LACIONS

Data: 21/01/2014 Descripció: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL.LACIONS I DELS APARCAMENTS MUNICIPALS DE L’AMT Anunci de licitació: 002-PUBLICACIO_BOE.pdf Estat: ADJUDICAT Tipus: Serveis Data limit presentación d’ofertes: 20 dies naturals des de la darrera publicació (9/11/2013) Data d’obertura d’ofertes: 30/11/2013 Documentació: 002-PLEC-CLAUSULES_TECNIQUES_NETEJA.pdf 002-PLEC-CLAUSULES_ADMINISTRATIVES_NETEJA.pdf 002-ANUNCIO_CORRECCION_ERRORES_NETEJA.pdf Adjudicació: 002-ADJUDICACIO-SERVEI-NETEJA.pdf

0 comentarios

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT DELS PARQUÍMETRES

Data: 31/10/2012 Descripció: SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT DELS PARQUÍMETRES PER AL CONTROL I GESTIÓ DE LA ZONA REGULADA DE SUPERFÍCIE EN VIA PÚBLICA A LA CIUTAT DE TARRAGONA MITJANÇANT ARRENDAMENT FINANCER Anunci de licitació: 001-ANUNCI-LICITACIO-DOUE.pdf Estat: ADJUDICAT Tipus: Suministres Data limit presentación d’ofertes: 10/12/2012 Data d’obertura d’ofertes: 17/12/2012 Hora: 12:00 Lloc: Sala dels Tarragonins[…]

0 comentarios

CONTRACTE D’OBRA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CABINA DE CONTROL

Data: 30/05/2012 Descripció: CONTRACTE D’OBRA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CABINA DE CONTROL AL PÀRQUING DE SAAVEDRA I CENTRALITZACIÓ D’APARCAMENTS BATTESTINI I AV. CATALUNYA Procediment: Negociat sense publicitat Estat: ADJUDICAT Tipus: Obres Adjudicatari: BCTECKNO, S.L. Documentació: 000-ADJUDICACIO-CABINA-CONTROL.pdf

0 comentarios

CONTRACTE D’OBRES DE L’APARCAMENT DISSUASORI

Data: 15/03/2012 Descripció: CONTRACTE D’OBRES DE L’APARCAMENT DISSUASORI AL CARRER JOAN SERRA VILARÓ,PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Procediment: Negociat sense publicitat Estat: ADJUDICAT Tipus: Obres Adjudicatari: TECNOFIRMES, S.A. Documentació: 000-DISSUASORI-NOTIFICACIO-ADJUDICACIO.pdf

0 comentarios